За нас

За нас

Спасяваме храна и се борим с глада.

Мисия

Българска хранителна банка работи за намаляване на разхищаването на годна храна и оползотворяването й за осигуряване на дългосрочно хранително подпомагане на нуждаещи се хора.

Разпиляването на храна и глада в България

1,58 милиона
българи живеят в лишения
и изпитват недостиг на храна *

За всяко
3-то българско дете,

за всеки
2-ри възрастен човек,

за всяко
4-то семейство

гладът е ежедневие!

Всяка година се разхищават над
670 000
тона храна **

Това количесто се равнява на над
2,2 милиарда порции,

които могат да осигурят ежедневното изхранване на всички нуждаещи се българи за период от 15 месеца.

* НСИ, Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC), 2015
** Participatory Study On Food Waste, European Commission, 2010

Кои сме ние?

Българската хранителна банка е първата организация в страната, която събира, складира и раздава дарени хранителни продукти с кратък срок на годност, в съответствие с всички стандарти за безопасност на храните.

Ние спасяваме излишната, но годна храна, която иначе би била унищожена. С помощта на мрежа от партньорски организации в цялата страна храната се разпределя до десетки хиляди нуждаещи се българи, които хронически гладуват, временно не могат да си осигурят качествено хранене или са жертви на бедствия, аварии и кризи.

Храната, която предоставяме е свежа, качествена и в срок на годност. Най-често тя е загубила своята пазарна стойност, тъй като е произведена в повече, има недобър търговски вид или по различни логистични, технологични или маркетингови причини не може да бъде продадена.

С работата на Българска хранителна банка пътят на храната вече има по-добра алтернатива.

Хранителната банка е най-ефективния модел за хранително подпомагане. Тя получава, съхранява и преразпределя средно 1 тон дарена храна на ден. Всички ресурси, необходими за ежедневните операции на хранителната банка са осигурени като дарения или срещу минимално заплащане – дарено складово пространство, транспортни услуги, доброволен труд, безвъзмедно предоставени услуги.

За да развива своя мащаб на работа и да спасява повече храна, БХБ набира финансови дарения от корпоративни партньори и индивидуални дарители.

За всеки дарен лев, БХБ спасява храни, с които се осигуряват 10 порции храна на хора, които най-много се нуждаят от нея.

БХБ спасява излишната, но годна храна, която иначе би била унищожена
... Kоито се разпределят чрез мрежа от партньорски организации от цялата страна ...
... Доставена от дарители от хранителната индустрия ...
... С помощта на армия от доброволци храната се сортира и се подготвят хранителни пакети ...
... В подкрепа на хранителни програми и услуги ...
... До логистичен склад на Българска хранителна банка ...
... чрез които се осигурява питателна храна на десетки хиляди нуждаещи се
БХБ спасява излишната, но годна храна, която иначе би била унищожена
... Доставена от дарители от хранителната индустрия ...
... До логистичен склад на Българска хранителна банка ...
... Kоито се разпределят чрез мрежа от партньорски организации от цялата страна ...
... С помощта на армия от доброволци храната се сортира и се подготвят хранителни пакети ...
... В подкрепа на хранителни програми и услуги ...
... чрез които се осигурява питателна храна на десетки хиляди нуждаещи се

Хранителната банка е най-ефективния модел за хранително подпомагане. Тя получава, съхранява и преразпределя средно 1 тон дарена храна на дена. Всички ресурси, необходими за ежедневните операции на хранителната банка са осигурени като дарения или срещу минимално заплащане – дарено складово пространство, транспортни услуги, доброволен труд, безвъзмедно предоставени услуги.

За да развива своя мащаб на работа и да спасява повече храна, БХБ набира финансови дарения от корпоративни партньори и индивидуални дарители.

За всеки дарен лев, БХБ спасява храни, с които се осигуряват 10 порции храна на хора, които най-много се нуждаят от нея.

ЕКИП

Настоятелство

Настоятелството е ръководния и стратегически орган на БХБ, с принос за развитието на организацията и за осигуряване на ресурси за постигане на целите й.
Членовете на Настоятелството са активно ангажирани личности, с ясна мотивация и дълбоко разбиране на каузата „хранителна банка“. Те имат професионални познания, ценен опит и дългосрочен ангажимент да работят на доброволни начала за интересите на БХБ.

Членове на Настоятелството:

Кирил Вътев – Председател
Ангели Ангелов
Йордан Матеев
Марина Стефанова
Милва Караджова
Петьо Тодоров
д-р Славита Джамбазова

Управление и оперативен екип

Цанка МилановаЦанка Миланова
Изпълнителен директор
Цанка има над 16 години опит основно в нестопанския сектор, съсредоточен в сферата на организационното развитие, стратегическо планиране и управление, изграждане на капацитет за работа с доброволци, развитие на социални услуги на общностно ниво и др. Цанка познава опита и модела на хранителните банки и работи за пилотирането му в България от 2004 г.
Контакти: milanova@bgfoodbank.org

Ваня Недялкова
Координатор “Развитие на мрежа за хранително подпомагане и работа с доброволци”
Контакти: vnedialkova@bgfoodbank.org

Марин Христов
Мениджър “Логистика и безопосност на храните”
Контакти: logistics@bgfoodbank.org

Петър Борисов
Координатор „Доставка на дарени храни и организиране на склад“
Контакти: logistics@bgfoodbank.org

Нашата история

Българската хранителна банка е учредена през 2012 г. от девет организации и компании, обединени от общата мисия за развитие на ефективно функционираща хранителна банка в България като свързващо звено между наличната и годна за консумация храна и тези, които нямат достъп до пълноценно хранене.

На 6 март 2012 г. БХБ е регистрирана в Софийски градски съд, а на 16 май 2012 г. е вписана в Централния регистър на ЮЛНЦ като фондация за осъществяване на общественополезна дейност с рег. № 20120516004.

БХБ е регистриран бизнес оператор съгласно изискванията на Закона за храните и притежава удостоверение от Българската агенция по безопасност на храните с № 049/13.06.2012 г.

Развитие на модела на хранително банкиране в България:

2002

Представители на АМБ споделят идеи за създаване на хранителна банка в България след проучен опит в САЩ. БЧК стартира 5 пилотни инициативи за събиране и раздаване на дарени храни с подкрепата на АЧК.

2006

БЧК инициира първи опит за създаване на нарочна организация, функционираща като ХБ в община Пазарджик

2007

ФОРА стартира информационна кампания за популяризиране на модела „хранително банкиране“.

2009

ФОРА стартира проект за развиване на организационна и нормативна среда за създаване на ХБ с подкрепата на GFN, Cargill, Kraft Foods.

2010

Създаден е Форум „Хранителни банки“ – инициатива на стопански, граждански и публичен сектор за проучване, анализ и планиране на национално представена хранителна банка.

2012

БХБ е учредена на 30 Януари и започва оперативна дейност през месец юни.

Доброволци

Доброволците са гръбнака на хранителната банка. Те изпълняват редица задачи, свързани със сортирането, пакетирането и доставката на дарените храни или предоставят безвезмъздни професионални услуги. БХБ постоянно се нуждае от ентусиазирани и енергични доброволци. За да се присъедините към нас или за повече информация за това как да се включите, вижте тук.

Контакт

Къде да ни намерите?

В нашите центрове в страната работим усърдно, за да гарантираме, че излишната храна достига ежедневно до хора, които имат нужда.

За да се свържете с екипа на БХБ, използвайте формата за контакт. Ще се радваме да обсъдим въпроси, свързани с нашата дейност, които ви вълнуват.

БХБ спасява излишната, но годна храна, която иначе би била унищожена
БХБ спасява излишната, но годна храна, която иначе би била унищожена
... Доставена от дарители от хранителната индустрия ...
... Доставена от дарители от хранителната индустрия ...
... До логистичен склад на Българска хранителна банка ...
... Kоито се разпределят чрез мрежа от партньорски организации от цялата страна ...
... С помощта на армия от доброволци храната се сортира и се подготвят хранителни пакети ...
... С помощта на армия от доброволци храната се сортира и се подготвят хранителни пакети ...
... В подкрепа на хранителни програми и услуги ...
... чрез които се осигурява питателна храна на десетки хиляди нуждаещи се